Etický kodex

Etický kodex občanských poradců

1. Občanský poradce je nezávislý,

 • při poskytování poradenství sleduje legitimní zájem klienta a nenechává se ovlivnit vnějšími vlivy nebo zájmy třetích osob,
 • pokud je jeho nezávislost ohrožena, klienta na to upozorní a nabídne mu možnost pokračovat v konzultaci u jiného poradce či v jiné poradně.

2. Občanský poradce je nestranný,

 • při poskytování poradenství klienta nediskriminuje v žádné oblasti, je objektivní a respektuje individuální odlišnosti klienta,
 • nenechává se ovlivnit svými předsudky, postoji či pocity,
 • pokud je jeho nestrannost ohrožena, klienta na to upozorní a nabídne mu možnost pokračovat v konzultaci u jiného poradce či v jiné poradně.

3. Občanský poradce je diskrétní,

 • umožňuje klientům vystupovat anonymně a zachovává mlčenlivost o všech skutečnostech týkajících se klienta,
 • mlčenlivosti poruší pouze na základě výslovného souhlasu klienta, či v situaci, kdy prolomení mlčenlivosti ukládá obecně závazný právní předpis, na tuto možnost klienty předem upozorňuje.

4. Občanský poradce nevyžaduje úplatu či prospěch,

 • výslovně ani mlčky nevyžaduje a ani neočekává od klientů za poskytnutou službu žádnou odměnu, dar či jiný protislužbu, případný dar či prospěch smí přijmout jen jménem a ve prospěch poradny.

5. Občanský poradce respektuje klienty,

 • uvědomuje si, že účelem poradenství je splnit zakázku klienta a nikoliv očekávání poradce a proto respektuje právo klienta na vlastní přání, potřeby, názory, postoje a rozhodnutí,
 • respektuje lidskou důstojnost klienta a poskytuje službu způsobem, který odpovídá klientovým schopnostem a možnostem.

6. Občanský poradce dbá o to, aby nepoškodil klienta,

 • poradce si uvědomuje limity svých možností a schopností, navzdory případným očekáváním klienta neposkytne službu, která by šla nad jejich rámec.

7. Občanský poradce k situaci klienta přistupuje komplexně,

 • k řešení dotazu klienta přistupuje tak, aby zohlednil přesah dotazu do dalších právních oblastí,
 • při řešení klientovy sociální situace hledá a zvažuje možnosti řešení či zlepšení klientovy situace ze všech oblastí poskytovaného občanského poradenství.