fb Občanská Poradna
 • Realizované projekty

 • Přehled bezplatných služeb OP Třebíč

  Přehled bezplatných služeb OP Třebíč
 • Dotazník

  Byli jste spokojeni se službami OP Třebíč?

  Zobrazit výsledek

  Nahrávání ... Nahrávání ...
 • Následujte nás:

 • Poradenské oblasti

  Poradenské oblasti Občanské poradny Třebíč a Občanské poradny Moravské Budějovice

  1. Sociální dávky poskytované mimo rámec sociální pojištění

  1.1. Systém dávek
  1.2. Životní a existenční minimum
  1.3. Dávky státní sociální podpory
  1.4. Dávky pro osoby se zdravotním postižením
  1.5. Dávky pomoci v hmotné nouzi
  1.6. Pomoc v mimořádných situacích mimo rámec sociálního zabezpečení
  1.7. Ostatní

  2. Sociální služby

  2.1. Sociální poradenství
  2.2. Služby sociální péče
  2.3. Služby sociální prevence
  2.4. Ostatní

  3. Sociální pojištění

  3.1. Důchodové pojištění
  3.2. Nemocenské pojištění

  4. Pracovně-právní vztahy a zaměstnanost

  4.1. Závislá činnost
  4.2. Zaměstnanost
  4.3. Agentury práce a agenturní zaměstnávání
  4.4. Ostatní

  5. Bydlení

  5.1. Bydlení v bytě na základě (spolu)vlastnického práva
  5.2. Bydlení na základě věcného břemene
  5.3. Bydlení na základě nájemní smlouvy
  5.4. Bydlení v bytě na základě smlouvy o podnájmu
  5.5. Bydlení na základě ubytovací smlouvy
  5.6. Bydlení ostatních členů domácnosti
  5.7. Sociální bydlení
  5.8. Sousedské vztahy
  5.9. Ostatní

  6. Rodina a mezilidské vztahy

  6.1. Manželství
  6.2. Vztahy mezi rodiči a dětmi
  6.3. Náhradní péče
  6.4. Výživné
  6.5. Partnerské vztahy
  6.6. Ostatní

  7. Občanskoprávní vztahy

  7.1. Obecné aspekty
  7.2. Věcná práva
  7.3. Závazkové právo smluvní
  7.4. Závazkové právo mimosmluvní (odpovědnost za škodu a náhrada škody)
  7.5. Dědění
  7.6. Ostatní

  8. Daně a poplatky

  8.1. Daň darovací
  8.2. Daň dědická
  8.3. Daň z převodu nemovitosti
  8.4. Daň z nemovitosti
  8.5. Daň z příjmu fyzických osob
  8.6. Ostatní daně
  8.7. Poplatky
  8.8. Ostatní

  9. Zdravotní pojištění a zdravotnictví

  9.1. Zdravotní pojištění
  9.2. Práva a povinnosti pacientů
  9.3. Ostatní

  10. Školství a vzdělávání

  11. Problematika zadlužování občanů

  11.1. Rodinný a osobní rozpočet
  11.2. Práva a povinnosti dlužníků
  11.3. Práva a povinnosti věřitelů
  11.4. Práva a povinnosti ručitelů
  11.5. Ostatní

  12. Ochrana spotřebitele

  12.1. Smluvní vztahy
  12.2. Vymáhání práv spotřebitele
  12.3. Ostatní

  13. Právní systém ČR

  13.1. Právní systém ČR (obecně)
  13.2. Zahraniční prvek v českém právu
  13.3. Ostatní

  14. Právní systém EU

  14.1. Sociální zabezpečení
  14.2. Evropské mechanizmy ochrany spotřebitele
  14.3. Volný pohyb osob, zboží, služeb kapitálu
  14.4. Ostatní

  15. Občanské soudní řízení a jeho alternativy

  15.1. Občanské soudní řízení
  15.2. Rozhodčí řízení
  15.3. Mediace a další alternativní metody mimosoudního řešení sporů
  15.4. Ostatní

  16. Veřejná správa

  16.1. Činnost veřejné správy
  16.2. Správní řízení
  16.3. Soudnictví ve věcech správních
  16.4. Ostatní

  17. Trestní právo

  17.1. Trestní právo hmotné (Trestní zákon)
  17.2. Trestní řízení (Trestní řád)

  18. Ochrana základních práv a svobod

  18.1. Listina základních práv a svobod
  18.2. Mezinárodní smlouvy o lidských právech a svobodách
  18.3. Řízení před Ústavním soudem ČR
  18.4. Řízení před Evropským soudem pro lidská práva
  18.5. Veřejný ochránce práv
  18.6. Ostatní