Poradenské oblasti

Poskytneme vám poradenství a podporu v níže uvedené problematice:

1. Dluhová problematika

1.1. Rodinný a osobní rozpočet
1.2. Práva a povinnosti dlužníků
1.3. Práva a povinnosti věřitelů
1.4. Rozhodčí doložka a rozhodčí řízení
1.5. Soudní a exekuční vymáhání peněžité povinnosti dlužníka
1.6. Insolvenční řízení

2. Občanskoprávní vztahy

2.1. Právní jednání, svéprávnost a zastoupení
2.2. Ochrana osobnosti
2.3. Výlučné vlastnictví
2.4. Podílové spoluvlastnictví
2.5. Služebnosti
2.6. Smluvní závazky
2.7. Závazky z deliktů, náhrada škody a nemajetkové újmy, bezdůvodné obohacení
2.8. Dědění a dědické řízení

3. Rodinné právo

3.1. Manželství
3.2. Práva a povinnosti manželů a bývalých manželů
3.3. Vztahy mezi rodiči a dětmi
3.4. Náhradní péče (pěstounství, poručenství, ústavní péče, osvojení)
3.5. Práva a povinnosti nesezdaných partnerů
3.6. Práva a povinnosti registrovaných partnerů
3.7. Vztahy mezi ostatními rodinnými příslušníky a jinými blízkými osobami
3.8. Domácí násilí

4. Bydlení

4.1. Problematika SVJ
4.2. Problematika bytových družstev
4.3. Nájem bytu či domu
4.4. Podnájem bytu či domu
4.5. Bydlení na základě služebnosti
4.6. Bydlení na základě ubytovací smlouvy
4.7. Jiný právní důvod bydlení
4.8. Sousedské vztahy

5. Pracovně-právní vztahy a zaměstnanost

5.1. Vznik, změny, zánik pracovněprávního vztahu
5.2. Práva a povinnosti zaměstnance a zaměstnavatele
5.3. odpovědnost za škodu v pracovněprávním vztahu
5.4. Evidence na úřadu práce
5.5. Agenturní zaměstnávání

6. Ochrana spotřebitele

6.1. Smluvní vztahy
6.2. Reklamace
6.3. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů
6.4. Ochrana spotřebitele v rámci EU

7. Sociální dávky

7.1. Dávky v pomoci hmotné nouzi
7.2. Dávky státní sociální podpory
7.3. Příspěvek na péči a dávky pro osoby se zdravotním postižením

8. Sociální služby

9. Sociální zabezpečení

9.1. Důchodové pojištění
9.2. Starobní a pozůstalostní důchody
9.3. Invalidní důchody
9.4. Nemocenské pojištění
9.5. Nemocenské dávky

10. Zdravotní pojištění a zdravotnictví

10.1. Zdravotní pojištění, práva a povinnosti pacientů

11. Soudní řízení a jeho alternativy

11.1. Občanské soudní řízení (průběh řízení)
11.2. Řízení o opravných prostředcích (řádných i mimořádných)
11.3. Výkon rozhodnutí
11.4. Mimosoudní řešení sporů

12. Veřejná správa

12.1. Stavební právo
12.2. Matriční právo
12.3. Pobyt cizinců a občanství ČR
12.4. Ochrana osobních údajů
12.5. Trvalý pobyt, doručovací adresa
12.6. Přestupky
12.7. Svobodný přístup k informacím
12.8. Daně a poplatky
12.9.   Správní řízení v I. stupni
12.10. Řízení o opravných prostředcích ve správním řízení
12.11. Soudní řízení správní
12.12. Exekuce ve správním řízení
12.13. Odpovědnost státu za škodu
 

13. Trestní právo

13.1. Zanedbání povinné výživy
13.2. Ostatní trestné činy
13.3. Trestní sankce
13.4. Trestní řízení
13.5. Práva a oběti poškozených

14. Školství

15. Ochrana základních lidských práv

15.1. Ústavní soud ČR
15.2. Evropský soud pro lidská práva
15.3. Veřejný ochránce práv

16. Doporučení na právní pomoc

17. Doporučení na jinou specializovanou pomoc

18. Zahraniční prvek ve vztazích (EU i mimo EU)