Poradenské oblasti

Poradenské oblasti Občanské poradny Třebíč a Občanské poradny Moravské Budějovice

1. Sociální dávky poskytované mimo rámec sociální pojištění
1.1. Systém dávek 1.2. Životní a existenční minimum 1.3. Dávky státní sociální podpory 1.4. Dávky pro osoby se zdravotním postižením 1.5. Dávky pomoci v hmotné nouzi 1.6. Pomoc v mimořádných situacích mimo rámec sociálního zabezpečení 1.7. Ostatní
2. Sociální služby
2.1. Sociální poradenství 2.2. Služby sociální péče 2.3. Služby sociální prevence 2.4. Ostatní
3. Sociální pojištění
3.1. Důchodové pojištění 3.2. Nemocenské pojištění
4. Pracovně-právní vztahy a zaměstnanost
4.1. Závislá činnost 4.2. Zaměstnanost 4.3. Agentury práce a agenturní zaměstnávání 4.4. Ostatní
5. Bydlení
5.1. Bydlení v bytě na základě (spolu)vlastnického práva 5.2. Bydlení na základě věcného břemene 5.3. Bydlení na základě nájemní smlouvy 5.4. Bydlení v bytě na základě smlouvy o podnájmu 5.5. Bydlení na základě ubytovací smlouvy 5.6. Bydlení ostatních členů domácnosti 5.7. Sociální bydlení 5.8. Sousedské vztahy 5.9. Ostatní
6. Rodina a mezilidské vztahy
6.1. Manželství 6.2. Vztahy mezi rodiči a dětmi 6.3. Náhradní péče 6.4. Výživné 6.5. Partnerské vztahy 6.6. Ostatní
7. Občanskoprávní vztahy
7.1. Obecné aspekty 7.2. Věcná práva 7.3. Závazkové právo smluvní 7.4. Závazkové právo mimosmluvní (odpovědnost za škodu a náhrada škody) 7.5. Dědění 7.6. Ostatní
8. Daně a poplatky
8.1. Daň darovací 8.2. Daň dědická 8.3. Daň z převodu nemovitosti 8.4. Daň z nemovitosti 8.5. Daň z příjmu fyzických osob 8.6. Ostatní daně 8.7. Poplatky 8.8. Ostatní
9. Zdravotní pojištění a zdravotnictví
9.1. Zdravotní pojištění 9.2. Práva a povinnosti pacientů 9.3. Ostatní
10. Školství a vzdělávání 11. Problematika zadlužování občanů
11.1. Rodinný a osobní rozpočet 11.2. Práva a povinnosti dlužníků 11.3. Práva a povinnosti věřitelů 11.4. Práva a povinnosti ručitelů 11.5. Ostatní
12. Ochrana spotřebitele
12.1. Smluvní vztahy 12.2. Vymáhání práv spotřebitele 12.3. Ostatní
13. Právní systém ČR
13.1. Právní systém ČR (obecně) 13.2. Zahraniční prvek v českém právu 13.3. Ostatní
14. Právní systém EU
14.1. Sociální zabezpečení 14.2. Evropské mechanizmy ochrany spotřebitele 14.3. Volný pohyb osob, zboží, služeb kapitálu 14.4. Ostatní
15. Občanské soudní řízení a jeho alternativy
15.1. Občanské soudní řízení 15.2. Rozhodčí řízení 15.3. Mediace a další alternativní metody mimosoudního řešení sporů 15.4. Ostatní
16. Veřejná správa
16.1. Činnost veřejné správy 16.2. Správní řízení 16.3. Soudnictví ve věcech správních 16.4. Ostatní
17. Trestní právo
17.1. Trestní právo hmotné (Trestní zákon) 17.2. Trestní řízení (Trestní řád)
18. Ochrana základních práv a svobod
18.1. Listina základních práv a svobod 18.2. Mezinárodní smlouvy o lidských právech a svobodách 18.3. Řízení před Ústavním soudem ČR 18.4. Řízení před Evropským soudem pro lidská práva 18.5. Veřejný ochránce práv 18.6. Ostatní