Poradenské oblasti

Poradenské oblasti Občanské poradny Třebíč, Občanské poradny Moravské Budějovice, Občanské poradny Velké Meziříčí a Občanské poradny Náměšť nad Oslavou

1. Sociální dávky poskytované mimo rámec sociální pojištění

1.1. Systém dávek
1.2. Životní a existenční minimum
1.3. Dávky státní sociální podpory
1.4. Dávky pro osoby se zdravotním postižením
1.5. Dávky pomoci v hmotné nouzi
1.6. Pomoc v mimořádných situacích mimo rámec sociálního zabezpečení
1.7. Ostatní

2. Sociální služby

2.1. Sociální poradenství
2.2. Služby sociální péče
2.3. Služby sociální prevence
2.4. Ostatní

3. Sociální pojištění

3.1. Důchodové pojištění
3.2. Nemocenské pojištění

4. Pracovně-právní vztahy a zaměstnanost

4.1. Závislá činnost
4.2. Zaměstnanost
4.3. Agentury práce a agenturní zaměstnávání
4.4. Ostatní

5. Bydlení

5.1. Bydlení v bytě na základě (spolu)vlastnického práva
5.2. Bydlení na základě věcného břemene
5.3. Bydlení na základě nájemní smlouvy
5.4. Bydlení v bytě na základě smlouvy o podnájmu
5.5. Bydlení na základě ubytovací smlouvy
5.6. Bydlení ostatních členů domácnosti
5.7. Sociální bydlení
5.8. Sousedské vztahy
5.9. Ostatní

6. Rodina a mezilidské vztahy

6.1. Manželství
6.2. Vztahy mezi rodiči a dětmi
6.3. Náhradní péče
6.4. Výživné
6.5. Partnerské vztahy
6.6. Ostatní

7. Občanskoprávní vztahy

7.1. Obecné aspekty
7.2. Věcná práva
7.3. Závazkové právo smluvní
7.4. Závazkové právo mimosmluvní (odpovědnost za škodu a náhrada škody)
7.5. Dědění
7.6. Ostatní

8. Daně a poplatky

8.1. Daň darovací
8.2. Daň dědická
8.3. Daň z převodu nemovitosti
8.4. Daň z nemovitosti
8.5. Daň z příjmu fyzických osob
8.6. Ostatní daně
8.7. Poplatky
8.8. Ostatní

9. Zdravotní pojištění a zdravotnictví

9.1. Zdravotní pojištění
9.2. Práva a povinnosti pacientů
9.3. Ostatní

10. Školství a vzdělávání

11. Problematika zadlužování občanů

11.1. Rodinný a osobní rozpočet
11.2. Práva a povinnosti dlužníků
11.3. Práva a povinnosti věřitelů
11.4. Práva a povinnosti ručitelů
11.5. Ostatní

12. Ochrana spotřebitele

12.1. Smluvní vztahy
12.2. Vymáhání práv spotřebitele
12.3. Ostatní

13. Právní systém ČR

13.1. Právní systém ČR (obecně)
13.2. Zahraniční prvek v českém právu
13.3. Ostatní

14. Právní systém EU

14.1. Sociální zabezpečení
14.2. Evropské mechanizmy ochrany spotřebitele
14.3. Volný pohyb osob, zboží, služeb kapitálu
14.4. Ostatní

15. Občanské soudní řízení a jeho alternativy

15.1. Občanské soudní řízení
15.2. Rozhodčí řízení
15.3. Mediace a další alternativní metody mimosoudního řešení sporů
15.4. Ostatní

16. Veřejná správa

16.1. Činnost veřejné správy
16.2. Správní řízení
16.3. Soudnictví ve věcech správních
16.4. Ostatní

17. Trestní právo

17.1. Trestní právo hmotné (Trestní zákon)
17.2. Trestní řízení (Trestní řád)

18. Ochrana základních práv a svobod

18.1. Listina základních práv a svobod
18.2. Mezinárodní smlouvy o lidských právech a svobodách
18.3. Řízení před Ústavním soudem ČR
18.4. Řízení před Evropským soudem pro lidská práva
18.5. Veřejný ochránce práv
18.6. Ostatní