Informace o službách

Jaké služby Občanská poradna Třebíč z.s. poskytuje ?

Poskytuje bezplatné ambulantní a terénní sociálně právní poradenství zejména v těchto oblastech:

 • dluhové poradenství (práva a povinnosti dlužníků, věřitelů, ručitelů, žádost o splátkový kalendář, informace o exekuci, insolvenčním řízení)
 • oddlužení – tzv. osobní bankrot (pomoc se sepsáním  insolvenčního návrhu)
 • bydlení (nájemní vztahy, práva a povinnosti vlastníků nemovitostí, zánik užívacího práva k nemovitosti)
 • rodinné a mezilidské vztahy (rozvody, výživné, úprava práv a povinností rodičů k nezletilým dětem)
 • majetkoprávní vztahy (společné jmění manželů, darovací smlouva, náhrada škody)
 • poradenství obětem trestných činů a domácího násilí
 • ochrana spotřebitele (reklamace, předváděcí akce, odstoupení od smlouvy)
 • pracovněprávní vztahy a zaměstnanost (náležitosti a změny pracovní smlouvy, ukončení pracovního poměru, podpora v nezaměstnanosti)
 • občanskoprávní problematika (návrhy, žaloby, odvolání, odpory, dědictví, nabývání a pozbývání vlastnického práva)
 • činnost veřejné správy (trvalý pobyt, stavební právo, matriční právo)

Podrobnější popis poradenských oblastí.

Občanská poradna Třebíč, Moravské Budějovice, Velké Meziříčí a Náměšť nad Oslavou pomáhají s vysvětlením obsahu textu dokumentů, smluv a podání, v odůvodněných případech pomáhají se sepsáním návrhů, odvolání, žádostí. Provázejí klienty při sepisování insolvenčních návrhů  a vyplněním úředních formulářů.

Jaké služby  Občanská poradna Třebíč z.s neposkytuje?

 • Neposkytuje služby advokátní kanceláře, krizového centra, kontrolního orgánu, kopírovacího centra, neposkytují finanční služby (konsolidace splátek, půjčky).
 • Neprovádí výpočty daní, poplatků, důchodů, pojištění, dávek, příspěvků, úroků, mezd, dovolené (pouze počítají, kolik náleží zaměstnanci dnů dovolené za odpracované dny).
 • Neradí v komerčních záležitostech.
 • Nezastupuje u soudu, nedoporučují ani nezajišťují konkrétní odborníky.
 • Nejedná jménem uživatel služby u jiných institucí.
 • Nepřebírá písemnou a jinou plnou moc k řešení případů.
 • Nepůjčuje finanční prostředky, nezajišťují ošacení a náhradní ubytování, tlumočníky cizích jazyků a znakové řeči, texty v Braillově písmu.
 • Nepůjčuje telefon ani počítač pro vyřízení osobních záležitostí, nepřeváží klienty osobním automobilem.
 • Nevyřizuje za klienty jejich záležitosti telefonicky ani jinou formou.
 • Nenahrazuje specializované poradny, nemají výkonnou pravomoc a nejsou kontrolní orgán.