Historie

Historie občanských poraden a Občanské poradny Třebíč

Myšlenka občanského poradenství pochází z Anglie. V Anglii mají poradny velkou tradici, vysokou podporu státní správy a soukromých firem. Občanské poradny začaly vznikat hned po II.světové válce. Lidé neměli po válce peníze na právní rady. Informace si předávali mezi sebou. V poradnách v současnosti pracují odborně proškolení zaměstnanci a řady dobrovolníků. Na dobrovolníky jsou kladeny vysoké nároky. V Anglii má dobrovolnická práce dlouhodobou tradici a hluboké kořeny. Pracovat jako dobrovolník je věcí prestiže. Jako dobrovolníci pracují i vysoce postavení lidé ve volném čase. Všechny poradny jsou členy Národní asociace občanských poraden.

Představitelé občanských poraden se spolupodílí na tvorbě sociálních programů státu. Poradny jsou dotazovány ohledně problémů klientů nejen politiky, ale i majiteli firem a státními úředníky. Poradny sbírají pomocí statistického programu data o problémech klientů, počtu klientů, počtu dotazů apod. Zpracováním statistických údajů se spolupodílí na zmapování problémů populace státu. Následně představitelé poraden komunikují s politiky a představiteli státních úředníků a majitelů firem o nejdůležitějších problémech a spolupodílí se na tvorbě sociálních programů. Pracovníci občanských poraden často vystupují v televizi, píšou odborné články do novin, hovoří o problémech klientů v rádiu, pořádají odborné školicí přednášky. Z ověřeného a úspěšného projektu vychází ostatní evropské země. V posledních letech si vysokou prestiž a kvalitu poskytovaných služeb vytváří poradny v Rumunsku a v Polsku.

V České republice existují občanské poradny od roku 1997.

Občanská poradna Třebíč zahájila svoji činnost pod záštitou Města Třebíč v říjnu 1999 a od té doby poskytuje rady, informace, aktivní pomoc všem, kteří se na ni obrátí v nepříznivé životní situaci. Od ledna 2000 se poradna osamostatnila a stala se tak nedílnou součástí nabídky sociálních služeb v Třebíči. Poradna pomáhá a zajišťuje, aby uživatel služby netrpěl neznalostí svých práv a povinností, neznalostí dostupných služeb a nebo neschopností účinně vyjádřit své potřeby. Poradna poskytuje ambulantní a terénní služby.

Cílem Občanské poradny Třebíč je umožnit lidem, kteří se dostali do nepříznivé životní situace, řešit ji prostřednictvím bezplatných, nestranných, nezávislých a diskrétních informací, rad a případné další pomoci. Vzhledem k legislativě (Zákon o sociálních službách) spadá občanské poradenství do oblasti sociálního poradenství a tato služba musí být poskytována zcela bezplatně, a proto je její financování zcela odkázáno na dotace. Od května 2003 je Občanská poradna Třebíč členem Asociace občanských poraden (http://www.obcanskeporadny.cz). Statistika je pravidelně čtvrtletně zasílána a kontrolována Asociací občanských poraden. Občanská poradna Třebíč má zavedeny standardy kvality sociálních služeb, které byly splněny a tím poradna získala v listopadu 2004 Certifikát kvality, což potvrzuje vysokou úroveň poskytovaných služeb. V únoru 2013 prošla organizace inspekcí kvality sociálních služeb.

Od června 2011 funguje kontaktní pracoviště Občanská poradna Moravské Budějovice.

Od října 2021 funguje kontaktní pracoviště Občanská poradna Velké Meziříčí.

Od července 2022 funguje kontaktní pracoviště Občanská poradna Náměšť nad Oslavou.

Další činnosti Občanské poradny Třebíč:

  • Občanská poradna Třebíč z.s. je akreditovaný subjekt pro poskytování služeb v oblasti oddlužení s akreditačním číslem AO-030-2017. (pomoc s přípravou, se sepsáním  a podáním  návrhu na povolení oddlužení k soudu)
  • přednášková a osvětová činnost pro seniory, osoby se zdravotním postižením a rodiče na rodičovské dovolené
  • kariérové poradenství
  • distribuce informačních letáků v oblastech, ve kterých poradna poskytuje poradenství
  • aktivní členství ve skupinách Komunitního plánování sociálních služeb v Třebíči a Rovnost šancí na Vysočině
  • aktivní spolupráce se Senior Pointem Třebíč (přednášky, poradenství).