fb Občanská Poradna
 • Realizované projekty

 • Přehled bezplatných služeb OP Třebíč

  Přehled bezplatných služeb OP Třebíč
 • Dotazník

  Byli jste spokojeni se službami OP Třebíč?

  Zobrazit výsledek

  Nahrávání ... Nahrávání ...
 • Následujte nás:

 • Veřejný závazek

  Veřejný závazek Občanské poradny Třebíč

  Druh poskytovaných služeb

  Odborné sociální poradenství – § 37 odst. 3 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.
  Základní činnosti při poskytování odborného sociálního poradenství dle § 4 vyhl. č. 505/2006 Sb. se zajišťují v rozsahu těchto úkonů:
  a) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:
  zprostředkování navazujících služeb,

  b) sociálně terapeutické činnosti:
  poskytnutí poradenství v oblastech orientace v sociálních systémech, práva,

  c) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:
  1. pomoc při vyřizování běžných záležitostí
  2. pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s přirozeným sociálním prostředím

  Cíle služby

  Podporovat uživatele služby, aby:

  Cíle Občanské poradny Třebíč pro rok 2017

  Orientované na službu:

  Orientované na společnost:

  Cílové skupiny

  Hlavní cílové skupiny dle registrace – osoby v krizi.
  Podskupiny – etnické menšiny, osoby žijící v sociálně vyloučených lokalitách, osoby žijící na hranici existenčního minima, lidé s postižením (fyzickým i psychickým), senioři, oběti domácího násilí, osamělí rodiče, diskriminovaní občané, nezaměstnaní, národnostní menšiny, bezdomovci, rodiny s dětmi a další.

  Služby Občanské poradny Třebíč jsou poskytovány lidem, kteří jsou v tíživé životní situaci, nebo jim taková situace hrozí, neznají svá práva a povinnosti, dostupné služby nebo nejsou schopni vyjádřit své potřeby a hájit své oprávněné zájmy.

  Principy Občanské poradny Třebíč

  Bezplatnost
  Služba je bezplatná. V současné době je poskytováno poradenství v 18 poradenských oblastech (KIS databáze AOP, platnost od 1. 1. 2013), a to na 4 úrovních (informace, rada, aktivní pomoc, asistence).
  Nezávislost
  Občanská poradna Třebíč poskytuje uživatelům služby nezávisle na státních nebo jiných organizacích a nezávisle na organizacích, které poradnu finančně podporují nebo dotují.
  Nestrannost
  Služby Občanské poradny Třebíč jsou poskytovány všem lidem bez rozdílu rasy, pohlaví, zdravotního postižení, sexuální orientace, politické příslušnosti, světonázorové orientace, sociálního statusu apod. Pomoc a rady jsou poskytovány bez předpojatosti a zaujatosti a bez ovlivnění vlastními názory, politickým a náboženským přesvědčením poradce.
  Diskrétnost
  Uživatel služby může v občanské poradně vystupovat anonymně, případně si může zvolit fiktivní jméno. Poskytování služeb je vázáno mlčenlivostí, výjimku tvoří případy dle § 368 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník.
  Dobrovolnost
  Služba je poskytována na základě svobodného rozhodnutí uživatele.
  Individualita
  Služba je poskytována s ohledem na individuální přání a potřeby uživatele (každý má klíčového pracovníka – poradce, čerpá služby podle aktuálních potřeb atd.).
  Respekt
  Služba je poskytována s úctou vůči uživateli, usiluje o zachování všech jeho práv a důstojnosti.
  Směřování k soběstačnosti
  Služba je poskytována takovým způsobem, aby nevedla k vytváření závislosti na službě, je kladen důraz na podporu uživatele, která zvýší míru jejich soběstačnosti v přirozeném prostředí.

  Občanská poradna Třebíč neprovádí:
  Výpočty daní, poplatků, důchodů, pojištění, dávek, příspěvků, úroků, mezd, dovolené. Neradí v komerčních záležitostech. Neposkytuje finanční služby (neprovádí konsolidaci půjček), nezabývá se investičním a daňovým poradenstvím, nezajišťuje ošacení a náhradní ubytování. Nezajišťuje tlumočníky cizích jazyků, znakové řeči, texty v Braillově písmu. Občanská poradna není advokátní kancelář, krizové centrum, kopírovací centrum a neposkytuje odbornou psychologickou pomoc.
  V občanské poradně nepracují právníci, nýbrž vyškolení odborní poradci splňující kritéria dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Občanská poradna nezastupuje uživatele služby u soudu, není advokátní kanceláří a nedoporučuje konkrétní  odborníky. Občanská poradna nejedná jménem uživatele služby u jiných institucí. Nepřebírá písemnou a jinou plnou moc k řešení případů. Nepůjčuje telefon ani počítač pro vyřízení osobních záležitostí, nepřeváží klienty osobním automobilem. Nevyřizuje za uživatele služby jejich záležitosti telefonicky ani jinou formou. Občanská poradna nenahrazuje specializované poradny, nemá výkonnou pravomoc a není kontrolní orgán.

  Dostupnost služby:
  Působnost:
  Ambulantní služba – dle místa poskytování služby
  Terénní služba – okres Třebíč