Veřejný závazek

Veřejný závazek Občanské poradny Třebíč, z.s.

Druh poskytovaných služeb

Odborné sociální poradenství – § 37 odst. 3 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.
Základní činnosti při poskytování odborného sociálního poradenství dle § 4 vyhl. č. 505/2006 Sb. se zajišťují v rozsahu těchto úkonů:
a) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:
zprostředkování navazujících služeb,

b) sociálně terapeutické činnosti:
poskytnutí poradenství v oblastech orientace v sociálních systémech, práva,

c) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:
1. pomoc při vyřizování běžných záležitostí
2. pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s přirozeným sociálním prostředím

Cíle služby

Podporovat uživatele služby, aby:

  • se orientovali v jejich tíživé životní situaci a našli vhodná řešení
  • získali informace o svých právech, povinnostech a dostupných službách
  • byli schopni vyjádřit a naplnit vlastní potřeby a cíle
  • uplatňovali svá práva a nároky
  • byli aktivní v přístupu k řešení obtížných nebo krizových situací

Cílové skupiny

Hlavní cílová skupina dle registrace – osoby v krizi.
Podskupiny – etnické menšiny, osoby žijící v sociálně vyloučených lokalitách, osoby žijící na hranici existenčního minima, lidé s postižením (fyzickým i psychickým), senioři, oběti domácího násilí, osamělí rodiče, diskriminovaní občané, nezaměstnaní, národnostní menšiny, bezdomovci, rodiny s dětmi a další.

Služby Občanské poradny Třebíč jsou poskytovány lidem, kteří jsou v tíživé životní situaci, nebo jim taková situace hrozí, neznají svá práva a povinnosti, dostupné služby nebo nejsou schopni vyjádřit své potřeby a hájit své oprávněné zájmy.

Principy Občanské poradny Třebíč, z.s.

Bezplatnost
Služba je bezplatná. V současné době je poskytováno poradenství v 18 poradenských oblastech (Základní oblasti poradenství schválené valnou hromadou AOP dne 10.6.2021), a to na 4 úrovních (informace, rada, nápomoc, aktivní pomoc).
Nezávislost
Občanská poradna Třebíč poskytuje uživatelům služby nezávisle na státních nebo jiných organizacích a nezávisle na organizacích, které poradnu finančně podporují nebo dotují.
Nestrannost
Služby Občanské poradny Třebíč jsou poskytovány všem lidem bez rozdílu rasy, pohlaví, zdravotního postižení, sexuální orientace, politické příslušnosti, světonázorové orientace, sociálního statusu apod. Pomoc a rady jsou poskytovány bez předpojatosti a zaujatosti a bez ovlivnění vlastními názory, politickým a náboženským přesvědčením poradce.
Diskrétnost
Uživatel služby může v občanské poradně vystupovat anonymně, případně si může zvolit fiktivní jméno. Poskytování služeb je vázáno mlčenlivostí, výjimku tvoří případy dle § 368 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník.
Dobrovolnost
Služba je poskytována na základě svobodného rozhodnutí uživatele.
Individualita
Služby jsou poskytovány s ohledem na individuální přání a potřeby uživatele (každý má klíčového pracovníka – poradce, čerpá služby podle aktuálních potřeb atd.).
Respekt
Služby jsou poskytovány s úctou vůči uživatelům, usilují o zachování všech jeho práv a důstojnosti.
Směřování k soběstačnosti
Služby jsou poskytovány takovým způsobem, aby nevedly k vytváření závislosti na službě, je kladen důraz na podporu uživatelů, která zvýší míru jejich soběstačnosti v přirozeném prostředí. Služby jsou poskytovány s úctou vůči uživatelům, usilují o zachování všech jeho práv a důstojnosti.
Komplexnost
Poradenství je poskytováno tak, aby zohledňovalo celkovou situaci uživatele.

Občanská poradna Třebíč, z.s. neprovádí:
Výpočty daní, poplatků, důchodů, pojištění, dávek, příspěvků, úroků, mezd, dovolené. Neradí v komerčních záležitostech. Neposkytuje finanční služby (neprovádí konsolidaci půjček), nezabývá se investičním a daňovým poradenstvím, nezajišťuje ošacení a náhradní ubytování. Nezajišťuje tlumočníky cizích jazyků, znakové řeči, texty v Braillově písmu. Občanská poradna není advokátní kancelář, krizové centrum, kopírovací centrum a neposkytuje odbornou psychologickou pomoc.
V občanské poradně nepracují právníci, nýbrž vyškolení odborní poradci splňující kritéria dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Občanská poradna nezastupuje uživatele služby u soudu, není advokátní kanceláří a nedoporučuje konkrétní  odborníky. Občanská poradna nejedná jménem uživatele služby u jiných institucí. Nepřebírá písemnou a jinou plnou moc k řešení případů. Nepůjčuje telefon ani počítač pro vyřízení osobních záležitostí, nepřeváží klienty osobním automobilem. Nevyřizuje za uživatele služby jejich záležitosti telefonicky ani jinou formou. Občanská poradna nenahrazuje specializované poradny, nemá výkonnou pravomoc a není kontrolní orgán.

Dostupnost služby:
Působnost:
Ambulantní služba – dle místa poskytování služby
Terénní služba – okres Třebíč, okres Jihlava, region Velkomeziříčsko