„Jak právně ošetřit, aby v případě rozvodu nebyl byt předmětem vypořádání? Hypotéku budu platit ze společných peněz, má to vliv?“

Karla, 51 let, listopad 2015

Karla bude se svojí sestrou dědit byt po jejich otci. Se sestrou se dohodly, že byt jí zůstane a sestře zaplatí polovinu hodnoty bytu. Na to, aby sestru vyplatila, si bude muset vzít hypotéku. Karla je vdaná a byla by ráda, kdyby v případě rozvodu byt zůstal pouze její a nemusela se s manželem vyrovnávat.

Otázka:

„Jak právně ošetřit, aby v případě rozvodu nebyl byt předmětem vypořádání? Hypotéku budu platit ze společných peněz, má to vliv?“

Odpověď:

Manželské majetkové právo upravuje zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, část druhá – rodinné právo, hlava I., díl 4, oddíl 2.

To, co nabudete za doby trvání manželství, spadá do tzv. společného jmění manželů, s výjimkou majetku získaného dědictvím či darem. Tudíž pokud zdědíte nemovitost, budete jeho výlučným vlastníkem, tak tato nemovitost nespadá do tzv. společného jmění manželů. Společné jmění manželů vzniká v okamžiku uzavření manželství a zaniká zánikem manželství.

Manželé mají rovné povinnosti a rovná práva. Povinnosti a práva spojená se společným jměním nebo jeho součástmi náleží oběma manželům společně a nerozdílně. Bere se tedy za to, že manžel za doby trvání manželství může investovat do nemovitosti, ve které žijete, a je pouze ve Vašem výlučném vlastnictví. Manžel by tedy mohl uplatňovat nějaké finanční vypořádání za to, že s Vámi společně a nerozdílně hospodařil ve Vaší společné domácnosti.

Pokud si vezmete hypotéku, smlouvu uzavřete na své jméno, za doby trvání manželství, tak tento závazek spadá do společného jmění manželů, i když je pouze na Vaše jméno. Stejně tak, pokud byste se rozhodla nemovitost pronajímat, peníze z pronájmu by spadaly do společného jmění manželů.

Za doby trvání manželství lze vypořádat Vaše společné jmění manželů tzv. zúžením společného jmění manželů.  Zúžit společné jmění manželů znamená, že se dohodnete na tom, jaký majetek a závazky vzniklé v době trvání manželství, budou Vaše či Vašeho manžela.