„Je možné určit jediného výhradního dědice do závěti nebo jiné smlouvy? Nemají děti z prvního manželství nárok na nějaký podíl?“

Jitka, 33 let, listopad 2015

Jitka koupila dům a ráda by, aby její přítel měl také vlastnický podíl. Jitka však nechce, aby děti jejího přítele (které má z prvního manželství) něco z tohoto jejich majetku zdědily. Naopak by si přála jako jediného dědice stanovit jejich společné dítě nebo její matku.

Otázka:

„Je možné určit jediného výhradního dědice do závěti nebo jiné smlouvy? Nemají děti z prvního manželství nárok na nějaký podíl?“

Odpověď:

Ve Vaší situaci sepsat závěť. Závěť je odvolatelný projev vůle, kterým zůstavitel pro případ své smrti osobně zůstavuje jedné či více osobám podíl na pozůstalosti. Co do právní síly má závěť přednost před děděním ze zákona. Jestliže zůstavitel sepíše platnou závěť o celém svém majetku, nedojde k dědění ze zákona.

Je zde ale třeba upozornit na to, že potomci jsou tzv. nepominutelnými dědici. Nepominutelnému dědici náleží z pozůstalosti povinný díl. Nepominutelnými dědici jsou děti zůstavitele a nedědí-li, pak jsou jimi jejich potomci. Je-li nepominutelný dědic nezletilý, musí se mu dostat alespoň tolik, kolik činí tři čtvrtiny jeho zákonného dědického podílu. Je-li nepominutelný dědic zletilý, musí se mu dostat alespoň tolik, kolik činí čtvrtina jeho zákonného dědického podílu.

Jestliže má Váš přítel z minulého manželství dvě děti, pak ty jsou tzv. nepominutelnými dědici a mají vždy nárok na zákonný podíl. Pokud by nechtěl, aby jeho dvě děti cokoliv dědily, musel by je vydědit.

Ze zákonných důvodů lze nepominutelného dědice vyděděním z jeho práva na povinný díl vyloučit, anebo jej v jeho právu zkrátit. Zůstavitel může vydědit nepominutelného dědice, který

a) mu neposkytl potřebnou pomoc v nouzi,

b) o zůstavitele neprojevuje opravdový zájem, jaký by projevovat měl,

c) byl odsouzen pro trestný čin spáchaný za okolností svědčících o jeho zvrhlé povaze nebo

d) vede trvale nezřízený život.

Zůstavitel může vydědit i nepominutelného dědice, který je tak zadlužen nebo si počíná tak marnotratně, že tu je obava, že se pro jeho potomky nezachová povinný díl. Učinit to však může jen tak, že tento jeho povinný díl zůstaví dětem tohoto nepominutelného dědice, popřípadě, není-li jich, jejich potomkům.

Prohlášení o vydědění lze učinit nebo je lze změnit či zrušit stejným způsobem, jakým se pořizuje nebo ruší závěť.