„Jak řešit stávající situaci s bývalou přítelkyní, která mi začala zakazovat styk s dětmi?“

Petr, 36 let, září 2015

Petr má s bývalou přítelkyní dvě děti. O styku s dětmi uzavřeli dohodu. Po čase mu přítelkyně začala styk s dětmi zakazovat a děti se k Petrovi nesmějí vůbec znát. Sociální pracovnice z OSPODu mu nepomohla.

Otázka:

„Jak řešit stávající situaci s  bývalou přítelkyní, která mi začala zakazovat styk s dětmi?“

Odpověď:

Pokud vaše bývalá přítelkyně nedodržuje ústní či písemnou dohodu ohledně styku s dítětem, máte možnost se obrátit k soudu s návrhem na úpravu styku s nezletilým dítětem. Řízení ve věcech péče o nezletilé dítě je ze zákona osvobozeno od soudních poplatků. Návrh se podává k soudu, který je místně příslušný podle trvalého bydliště dítěte.

Úprava styku rodiče s dítětem je zpravidla ponechána na dohodě rodičů, takže soud o styku rozhodovat nemusí. O úpravě styku rodičů s nezletilým dítětem rozhoduje soud jen tehdy, pokud nejsou rodiče schopni se na tom dohodnout. V praxi by měl soud při stanovení styku otce s dítětem přihlížet k fyzickým, psychickým i citovým potřebám a zájmům dítěte.

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník dává rodičům konkrétní pravidla, dle kterých se mají na úpravě styku s dítětem dohodnout. Pečuje-li o dítě jen jeden z rodičů, má dítě právo se stýkat s druhým rodičem, přičemž délka a intenzita návštěv musí být v zájmu dítěte. Zároveň rodič, který nemá dítě v péči, má právo se stýkat se svým dítětem. Právo rodiče na styk s dítětem může být omezeno nebo zakázáno pouze na základě rozhodnutí soudu.