„Kdy a kde mám zajít na matriku, abychom s partnerem prohlásili jeho otcovství?“

Naďa, 36 let, září 2015

Naďa žije u rodičů se sedmiletým synem a nyní je znovu těhotná.

Otázka:

„Kdy a kde mám zajít na matriku, abychom s partnerem prohlásili jeho otcovství?“

„Jak je to s porodným?“

„Mám nárok na přídavky na obě děti?“

„Může jít partner na mateřskou dovolenou? Jak a kdy mohu změnit délku rodičovského příspěvku?“

Odpověď:

Je vhodné navštívit společně s partnerem matriku, kdekoliv (není určeno, že se musí podle trvalého bydliště), před porodem.  Doložíte těhotenský průkaz, rodné listy (pokud máte jako rodiče další děti) a občanské průkazy. Na matrice vyplníte a podepíšete zápis o určení otcovství a uvedení otce v rodném listu dítěte, prohlášení rodičů o jménu dítěte. Pokud byste prohlášení o jménu nestihli vyplnit před porodem, můžete tento formulář odevzdat i po porodu, než jsou všechny doklady předány matrice k vystavení rodného listu a určení rodného čísla dítěte.

Porodné  dle právní úpravy od 1. 1. 2015 je dávka poskytovaná v závislosti na výši příjmu, kterou se rodině s nízkými příjmy jednorázově přispívá na náklady související s narozením prvního nebo druhého živého dítěte. Nárok na porodné je vázán na stanovenou hranici příjmů v rodině, která v kalendářním čtvrtletí předcházejícím kalendářnímu čtvrtletí, ve kterém se dítě narodilo, musí být nižší než 2,7 násobek životního minima rodiny.  Do rozhodného příjmu se nezapočítává rodičovský příspěvek a přídavek na dítě. Porodné náleží v rodině pouze dvakrát, a to buď na první nebo druhé živě narozené dítě nebo na první nebo druhé dítě převzaté do trvalé péče nahrazující péči rodičů. Porodné je stanoveno pevnou částkou a činí 13 000 Kč na první dítě a 10 000 Kč na druhé dítě.

Nárok na přídavek na dítě má nezaopatřené dítě, které žije v rodině, jejíž rozhodný příjem je nižší než  2,4 násobek částky životního minima rodiny. Pro nárok na dávku se posuzuje příjem za předchozí kalendářní rok, za příjem se považuje i rodičovský příspěvek. Zajímavé informace naleznete na www.mpsv.cz.

Pokud nemáte nárok na peněžitou pomoc v mateřství (PPM), může být tato dávka poskytována muži za splnění stanovených podmínek, nejdéle po dobu 22. týdnů. Je nezbytné, aby muž uzavřel s matkou dítěte písemnou dohodu, že bude pečovat o dítě. Dohoda musí obsahovat zákonem stanovené údaje (např. den, od kterého bude muž pečovat o dítě, den porodu). Dohodu je možné uzavřít nejdříve o počátku 7. týdne po porodu dítěte.

Můžete žádat o přiznání rodičovského příspěvku (RP) ode dne porodu na místně příslušném úřadu práce, odbor státní sociální podpory. Současně upozorněte a poté i nahlaste změnu, že v 7. týdnu věku dítěte zažádá otec dítěte o peněžitou pomoc v mateřství. Na to existuje tiskopis, který obdržíte na příslušné okresní správě sociálního zabezpečení.

Rodičovský příspěvek může pobírat jen jeden z rodičů (matka nebo otec). Pro stanovení nároku a výše rodičovského příspěvku je rozhodující výše denního vyměřovacího základu pro stanovení PPM nebo nemocenského v souvislosti s porodem nebo převzetím dítěte. Volbu výše RP je oprávněn provést jen rodič, který uplatnil nárok na RP. Orientační kalkulačku RP lez využít na http://www.finance.cz/duchody-a-davky/kalkulacky-a-aplikace/rodicovsky-prispevek/.

Stejně tak Vaše možnosti pobírání RP a jeho výše můžete konzultovat přímo na úřadu práce, oddělení dávek státní sociální podpory.

Částka rodičovského příspěvku je ve výši 220.000 Kč. Tuto částku můžete čerpat nejvýše do 4 let věku dítěte, je možné výši dávky jedenkrát za 3 kalendářní měsíce měnit (za podmínek, zda bylo možné stanovit vyměřovací základ). Volba výše RP se provádí na základě písemné žádosti oprávněné osoby.

Zajímavé informace lze také naleznout na www.aperio.cz.