„Jak se píše odvolání proti rozhodnutí ČSSZ o invalidním důchodu?“

Tereza, 37 let, leden 2017

Tereza je dlouhodobě nemocná a její zdravotní stav se spíš horší. Tereza si zažádala o invalidní důchod. V posudku OSSZ jí byl přiznám I. stupeň invalidity. Dle názorů jejích ošetřujících lékařů by Tereza měla nárok i na II. stupeň. Tereza s posudkem nesouhlasí. Tereza by chtěla podat námitky, odvolat se. Má jen posudek. Zatím nic jiného nepřišlo.

Otázka:

„Zajímalo by mě, jak dále správně postupovat? Jak se píše odvolání?“

Odpověď:

Je potřeba vyčkat až na doručení rozhodnutí České správy sociálního zabezpečení (dále jen ČSSZ) o důchodu. Proti „samotnému“ posudku o invaliditě nelze podat námitky, neboť posudek není rozhodnutím, pouze podkladem pro rozhodnutí ČSSZ.

Pokud s rozhodnutím o důchodu nebudete souhlasit, máte možnost podat námitky do 30 dnů od doručení tohoto rozhodnutí.

Námitky se podávají písemně, a to na ČSSZ. Námitky musí obsahovat stejné náležitosti jako odvolání. V textu uvedete, že podáváte námitky proti rozhodnutí ČSSZ ve věci nepřiznání, snížení či odebrání invalidního důchodu. Dále je důležité uvést důvody nesouhlasu. V poradně máme k dispozici vzor pro podání námitek. Po podání námitek bude opět posouzen Váš zdravotní stav, bude jej hodnotit jiný posudkový lékař než v původním řízení.

Lhůta na vydání rozhodnutí o námitkovém řízení je 60 dnů, ale může být prodloužena o 30 dnů na dožádání potřebných dokumentů od jiného správního orgánu. Zpracování nového posudku má také svoji lhůtu, ta činí max. 60 dnů. Celková lhůta na vydání rozhodnutí o námitkách může být tedy 120 dnů, ve složitějších případech i 150 dnů.

V případě neúspěchu či nespokojenosti s výsledkem námitkového řízení, máte možnost potom podat správní žalobu ke krajskému soudu dle místa Vašeho trvalého bydliště. Lhůta na podání správní žaloby je 2 měsíce od data doručení rozhodnutí z námitkového řízení. V poradně máme k dispozici vzor pro podání správní žaloby. Žaloba se podává ve dvou vyhotoveních a je vhodné k ní přiložit lékařské zprávy (soud si může vyžádat samostatně vyjádření příslušných lékařů). Posouzení zdravotního stavu tady provádí posudková komise Ministerstva práce a sociálních věcí. Neplatí se žádné soudní poplatky, ani v případě, že byste se správní žalobou neuspěla.

Když nastane situace, že Vám byla chybně vypočtena výše invalidního důchodu nebo nebyly započteny všechny doby pojištění, je vhodné nechat uplynout lhůtu 30 dnů pro podání námitek a až poté podat žádost o přepočet výše invalidního důchodu či zápočet dob pojištění.

Je možnost se také informovat na tuto oblast na bezplatné poradenské lince 800 100 250 (Liga vozíčkářů) či na příslušné Okresní správě sociálního zabezpečení.