„Může ke mně domů přijít exekutor a požadovat po mně zaplacení dluhu dcery, když u mě dcera již nemá trvalý pobyt?“

Jiřina, 55 let, březen 2016

Dcera Jiřiny je již plnoletá a od září u ní nebydlí. Trvalý pobyt u ní měla do poloviny února, poté jí Jiřina doma trvalý pobyt zrušila a došlo k přihlášení na městský úřad. Nyní přišel zletilé dceři domů dopis, že nemá zaplacené mobilní služby a naskočily ji tam další peníze za správní poplatek. Jiřina se obává ve svém domě exekucí.

Otázka:

„Zajímá mě, jestli může ke mně domů přijít exekutor a požadovat po mně zaplacení dluhu dcery, když u mě dcera již nemá trvalý pobyt?“

Odpověď:

V úvodu bychom Vámi rádi vysvětlili několik základních pojmů k celé problematice, které se v ní vzájemně prolínají.

Trvalým pobytem rozumíme adresu evidovanou v Centrální evidenci obyvatel (dále jen CEO) a toto je adresa, na níž jsou doručována úřední sdělení (pakliže dlužník nemá v CEO zřízenu tzv. doručovací adresu). Ve Vašem případě dopis od společnosti Vodafone za neuhrazené mobilní služby.

Jestliže dcera měla u Vás hlášený trvalý pobyt a nyní je odstěhovaná a odhlášená, pak je třeba, aby tuto skutečnost oznámila institucím – např. Vodafone, zdravotní pojišťovně, bance aj. Pokud tak neučiní sama, můžete i Vy sama společnost kontaktovat a oznámit jim, že dcera na této adrese již nebydlí, nemá tam trvalý pobyt.

Jestliže dceři přijde jakákoliv korespondence na Vaši adresu, pak ji můžete předat na České poště s tím, že tam již nebydlí. Česká pošta jej navrátí odesílateli a uveden důvod (např. odstěhování se, zrušení trvalého pobytu, nezastižení atd.).

Zároveň upozorňujeme také na to, že otevíráním cizích písemností dochází k porušování listovního tajemství. Porušování tajemství dopravovaných zpráv (listovní tajemství) je klasifikováno jako trestný čin.

Pro účely exekuce je rozhodující nejen místo trvalého pobytu, ale i místo pobytu – tedy místo, kde se Vaše dcera zdržuje nikoliv na přechodnou dobu a na tomto místě má např. uloženy movité věci. Jedná se např. o nájemní byt, o ubytovnu, nikoliv však už místo, kde je dlužník na návštěvě. Místo trvalého pobytu tedy není zákonitě místem faktického pobytu.

Místo faktického pobytu je však pro účely exekuce stejně důležité jako informace o tom, kde má dlužník trvalou adresu. Exekutor totiž není při provádění soupisu movitých věcí vázán pouze místem trvalého pobytu dlužníka – soupis může provést právě na místě, kde se dlužník fakticky zdržuje.

Jestliže se jedná o dluh Vaší dcery, pak ona je povinna jej uhradit. Vy jako rodič zletilého dítěte nejste povinna za ni hradit její dluhy. Ovšem, pokud byste podepsala ručitelství, tj. zavázala se, že pokud by dcera nesplácela, že to zaplatíte Vy, pak by to po Vás věřitel mohl oprávněně požadovat. Stejně tak pokud byste byla v předmětné smlouvě uvedena jako spoludlužník. Sama však uvádíte, že se jedná o závazek u společnosti Vodafone, kde žádné ručitelství nebylo nejspíše podepsáno.