„Musím po skončení rodičovské dovolené nastoupit do práce na určitý minimální počet dnů, abych měla po evidenci na ÚP nárok na podporu v nezaměstnanosti ve výši 65% z platu v prvních dvou měsících a potom se snižující?“

Kristýna, 33 let, září 2015

Kristýně končí rodičovská dovolená a chtěla by ukončit stávající pracovní poměr a nenastoupit zpět do práce.

Otázka:

„Musím po skončení rodičovské dovolené nastoupit do práce na určitý minimální počet dnů, abych měla po evidenci na ÚP nárok na podporu v nezaměstnanosti ve výši 65% z platu v prvních dvou měsících a potom se snižující?“

„Může být v dohodě o rozvázání pracovního poměru uveden důvod péče o dítě, pokud dcera nastoupila do MŠ?“

Odpověď:

Nárok na podporu v nezaměstnanosti vzniká uchazeči o zaměstnání, který vykonával v délce alespoň 12 měsíců v rozhodném období zaměstnání nebo jinou výdělečnou činnost zakládající povinnost odvádět pojistné na důchodové pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti.

Pro účely výše uvedené podmínky se započítává i náhradní doba zaměstnání, za kterou se považuje osobní péče o dítě ve věku do 4 let. Rozhodným obdobím pro posuzování nároku jsou poslední 2 roky před zařazením do evidence uchazečů o zaměstnání.

U uchazeče, u kterého je poslední činností „náhradní doba“, tj. např. péče o dítě do čtyř let věku, se stanoví podpora v nezaměstnanosti první 2 měsíce ve výši 0,15 násobku, za další 2 měsíce 0,12 a za zbývající měsíc ve výši 0,11násobku průměrné mzdy v národním hospodářství za první až třetí čtvrtletí kalendářního roku předcházejícího kalendářnímu roku, ve kterém byla podána žádost o tuto podporu (v roce 2015 tedy první dva měsíce ve výši 3 777 Kč měsíčně, následující 2 měsíce 3 022 Kč a poslední měsíc 2 770 Kč měsíčně.) Taková podpora náleží těm, kteří se po skončení rodičovské dovolené nevrací do zaměstnání a rovnou se evidují u úřadu práce.

Pokud po skončení rodičovské dovolené nastoupíte do zaměstnání, bude se výše podpory v nezaměstnanosti odvíjet od dosahovaných příjmů. Výše podpory v nezaměstnanosti činí první 2 měsíce podpůrčí doby 65 %, další 2 měsíce 50 % dále pak 45 % průměrného měsíčního čistého výdělku dosahovaného v posledním zaměstnání.

Po skončení rodičovské dovolené do práce nastoupit nemusíte, není to Vaší povinností. Je nutné si uvědomit, že výše podpory se bude odvíjet od výše mzdy, která se bude započítávat.

Pokud uchazeč o zaměstnání před zařazením do evidence uchazečů o zaměstnání bez vážného důvodu ukončil poslední zaměstnání sám (výpovědí ze strany zaměstnance) nebo dohodou se zaměstnavatelem, činí podpora v nezaměstnanosti 45 % průměrného měsíčního čistého výdělku dosahovaného v posledním zaměstnání po celou podpůrčí dobu.

Vážnými důvody dle § 5 písm. c) zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, jsou i důvody spočívající v docházce dítěte do předškolního zařízení a povinné školní docházce dítěte. Tyto důvody můžete do dohody o rozvázání pracovního poměru uvést a podpora v nezaměstnanosti by Vám pak nebyla krácena.