„Můžeme vybírat nájemné, když pomník/hrob stojí na našem pozemku?“

Drahomíra, 45 let, únor 2016

Drahomíra popisuje, že před jejím domem na jejím pozemku stojí válečný hrob (pomník). Chtěli by s manželem na tomto pozemku stavět a ten válečný hrob (pomník) se jim do stavebního plánu nehodí.

Otázka:

„Zajímá mě, jestli můžeme vybírat nájemné, když pomník/hrob stojí na našem pozemku?“

„Jestli ho můžeme přesunout někam na obecní pozemek nebo zda nám ho mohou vyvlastnit?“

„Jak nejlépe postupovat?“

Odpověď:

Problematika válečných hrobů se řídí zákonem č. 122/2004 Sb., o válečných hrobech a pietních místech a o změně zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Nejdůležitější otázkou zde je, kdo je vlastníkem pomníku/hrobu a zda se opravdu jedná o válečný hrob. Také bude záležet, jestli se jedná o válečný hrob s ostatky či pouze o pomník, pamětní desku, památník aj.

Přemístění válečného hrobu na obecní pozemek nelze vynutit, je nutná dohoda s obcí. Je vhodné obrátit se na obec a požádat o předběžný souhlas s přemístěním někam na obecní pozemek. Pokud obec poskytne součinnost a nalezne vhodný obecní pozemek, pak bude nutné se obrátit na vlastníka hrobu, aby souhlasil i ten. Přemístění nebo zrušení válečného hrobu může jeho vlastník, nebo pokud není znám vlastník nemovitosti, na které je válečný hrob umístěn, provést jen na základě jeho písemné žádosti a po písemném souhlasu Ministerstva obrany. Pokud budou všechny souhlasy kladné, nic by zřejmě nemělo bránit přemístění hrobu na lepší místo na obecním pozemku.

Co se týče vybírání nájmu, pak těžko v této situaci přesně určit. Válečný hrob je tam jistě už léta a dříve bylo vše posuzováno jinak. Je možné, že se přiznávala nějaká jednorázová náhrada, která už mohla být přiznána předcházejícímu vlastníku. Pokud jste však dosud žádnou náhradu neobdrželi, můžete o ni zkusit požádat Ministerstvo obrany České republiky.

Je-li válečný hrob umístěn mimo pohřebiště, má vlastník nemovitosti nárok na náhradu za omezení užívání nemovitosti. Pokud je vlastníkovi nemovitosti užívání závažným způsobem v důsledku existence válečného hrobu ztíženo, je stát povinen, na základě jeho písemné žádosti, nemovitost nebo její část odkoupit. Náhrady vlastníkům nemovitostí poskytuje Ministerstvo obrany ČR.

Evidenci válečných hrobů vede Ministerstvo obrany ČR, zde: http://www.valecnehroby.army.cz/Evidence/Default.aspx. Zde byste se mohli ověřit, jestli se opravdu jedná o válečný hrob, kdo je vlastníkem apod.

Dále přikládáme kontakty na Ministerstvo obrany ČR, zde: http://www.mocr.army.cz/scripts/detail.php?id=5203.

Více podrobnějších informací můžete najít také zde: http://www.veterani.army.cz/rady-postupy-zadosti.