„Existují konkrétní kroky, které by bylo možné podniknout k tomu, aby bylo pozastaveno soudní řízení, respektive, aby k němu vůbec nedošlo a trest byl vynesen jinými cestami?“

Karel, 36 let, leden 2016

Karel v loňském roce řídil vozidlo v podnapilém stavu a způsobil dopravní nehodu. Způsobil škodu městu, ale jemu ani nikomu jinému se nic naštěstí nestalo. S pomocí rodiny škodu uhradil, aby se vyhnul soudnímu řízení. Na dopravní policii byl sepsán protokol a další potřebné náležitosti.

Otázka:

„Existují konkrétní kroky, které by bylo možné podniknout k tomu, aby bylo pozastaveno soudní řízení, respektive, aby k němu vůbec nedošlo a trest byl vynesen jinými cestami?“

Odpověď:

Ano, existují další kroky řešení. Je možné uvažovat o tzv. odklonu v trestním řízení – např. podmíněné zastavení trestního stíhání. Institut podmíněného zastavení trestního stíhání je zvláštní forma mezitímního rozhodnutí, jež nemá ani charakter a účinky odsuzujícího rozsudku, ale ani charakter definitivního zastavení trestního stíhání. Jeho podstatou je dočasné pozastavení probíhajícího trestního stíhání, v jehož průběhu je obviněnému stanovena zkušební doba, po jejímž úspěšném absolvování a po splnění určitých níže uvedených podmínek, je trestní stíhání definitivně zastaveno. Pro obviněného takový postup má tu výhodu, že zkrátí celé trestní řízení a především nebude mít záznam ve výpisu z rejstříku trestů.

Obviněný si musí být vědom toho, že řešení konkrétního případu formou podmíněného zastavení trestního stíhání není automatické. Může o něj pouze požádat, respektive jej navrhnout, kdy stejný návrh mohou učinit i další strany trestního řízení. Záleží pak na konkrétním státním zástupci, příp. soudci, zda návrhu vyhoví či nikoli.

K úspěšnému docílení podmíněného zastavení trestního stíhání musí být splněny níže uvedené předpoklady. Prvním z nich je, že návrh na podmíněné zastavení trestního stíhání lze podat pouze u přečinů, tj. u všech nedbalostních trestných činů a u těch úmyslných trestných činů, na něž trestní zákon stanoví trest odnětí svobody s horní hranicí trestní sazby do pěti let.

Dalším předpokladem úspěšného vyřízení návrhu na podmíněné zastavení trestního stíhání je, že toto lze důvodně považovat za dostačující vzhledem k osobě obviněného, s přihlédnutím k jeho dosavadnímu životu a k okolnostem případu. U osoby pachatele o jeho dosavadnímu životu je vždy vyžadována zpráva o pověsti z příslušného městského (obecního) úřadu – zda jsou evidovány nějaké přestupky, a pokud ano, jakého jsou typu. Rovněž je vyžádána u zaměstnavatele, resp. u úřadu práce v případě jeho nezaměstnanosti, zpráva o chování obviněného v zaměstnání/na úřadu práce. V neposlední řadě je vyžádán i opis z rejstříku trestů, ze kterého jsou patrna veškerá minulá odsouzení, a to včetně zahlazených či amnestovaných odsouzení, ale i v minulosti udělených podmíněných zastavení trestních stíhání. V případě přečinu na úseku dopravy je vyžádán i opis z evidenční karty řidiče.

Veškeré podklady jsou před samotným rozhodnutím pečlivě zkoumány, kdy např. u záznamu v rejstříku trestů je zkoumáno, zda se jednalo o obdobný typ protizákonného jednání, které je nyní posuzováno či nikoli, a v případě kladného výsledku má toto zjištění prakticky vliv na zamítnutí návrhu na podmíněné zastavení trestního stíhání. Zkoumány jsou i okolnosti daného případu, tedy skutečnosti charakterizující spáchaný trestný čin, jeho společenskou závažnost a vliv na ostatní členy společnosti. Konkrétně zda se posuzovaného přečinu dopustil obviněný pod vlivem návykové látky, ať už alkoholu či jiné návykové látky (v obou případech podmíněné zastavení nepřichází prakticky v úvahu), posuzován je i způsob provedení přečinu a jeho následky, míra zavinění obviněného a jeho pohnutky, jež vedly k protiprávnímu jednání apod.

Náhrada škody, pokud byla trestným činem způsobena, či vydání bezdůvodného obohacení, jež vzniklo v rámci spáchání trestného činu, jsou další zákonné požadavky podmíněného zastavení trestního stíhání. Náhrada škody může být splněna několika způsoby. Může se jednat o prostou úhradu již poškozeným vyčíslené škody. Lze uzavřít i dohodu, v jejímž rámci se obviněný zavazuje uhradit vyčíslenou škodu v postupných splátkách, či se zaváže uhradit teprve v budoucnu nevyčíslenou škodu.

S problematikou řešení trestního práva (řešení konfliktů, výkon alternativních testů aj.) je možné se obrátit na Probační a mediační službu ČR. Více informací je možné dohledat zde: https://www.pmscr.cz.