„Jak postupovat při výměně občanského průkazu, v případě, že jsem uzavřela sňatek ve Francii?“

Tereza, 28 let, duben 2015

Tereza bydlí ve Francii, kde se nyní vdala. Trvalý pobyt má vedený stále v ČR. Vzhledem k tomu, že nyní uzavřela sňatek, musí si nechat změnit údaje v občanském průkazu. 

Otázka:

„Zajímá mě, jak postupovat při výměně občanského průkazu, v případě, že jsem uzavřela sňatek ve Francii?“

Odpověď:

Vyměnit občanský průkaz Vám mohou  pouze úřady v České republice. Jedná-li se o vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji, je nutná při podání žádosti osobní přítomnost občana, jemuž bude občanský průkaz vydán, z důvodu pořizování jeho fotografie a podpisu. Každý, kdo žádá o vydání občanského průkazu, je povinen prokázat svou totožnost. Jedná-li se o vydání občanského průkazu se strojově čitelnými údaji s čipem nebo bez čipu, může občan podat žádost u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností.

Bližší informace k výměně občanských průkazů si můžete přečíst: http://www.trebic.cz/obcansky-prukaz/.

Dojde-li k uzavření manželství v zahraničí je nutno pro výměnu občanského průkazu vyřídit si apostilační doložku, kterou pak předložíte společně s žádostí o nový občanský průkaz. Apostilace je dnes převažujícím režimem ověřování cizích veřejných listin, a to zejména v Evropě. Ve Vašem případě se bude jednat o vyřízení apostilační doložky k oddacímu listu, který Vám byl vydán ve Francii. Apostilační doložku vydává stát, ve kterém byla úřední listina vydána. Tuto doložku vydává v každém smluvním státě jeden nebo více tzv. apostilačních úřadů.

Apostilační doložka musí splňovat následující formální náležitosti:

– musí jít o rámeček přesně čtvercového tvaru o délce stran minimálně 9 cm, – musí být natištěna a podepsána buď na samotné ověřované listině nebo musí být k této listině připojena (úřední šňůrkou),

– může být uvedena v jazyce státu, který ji vydal, ovšem její název „Apostille“ musí být uveden ve francouzštině

– musí obsahovat 10 údajů týkajících se jednak toho, kdo ověřovanou listinu vydal, a zadruhé toho, kdo apostilaci provádí.