„Mohu vydědit svého syna, se kterým se nestýkám“?

František, 38 let, únor 2017

Pan František je 10 let ženatý a má 2 děti, žijící s ním v domácnosti. Před 12 lety žil s ženou, se kterou měl dítě, platí na něj výživné a matka neumožňuje styk s dítětem z předešlého vztahu.

Otázka:

„Zajímá mě, zda mohu vydědit svého syna, se kterým se nestýkám“?

Odpověď:

Vydědit dítě můžete pouze z důvodů jasně vymezených zákonem, a to pokud dítě:

  • neposkytlo potřebnou pomoc v nouzi (například jste onemocněl a zůstal odkázán na pomoc jiných, protože dítě nebylo ochotno pomoci),
  • neprojevuje o Vás opravdový zájem, který by projevovat mělo (dlouhodobě nemáte žádný kontakt a vaši snahu o jeho navázání dítě ignoruje),
  • bylo odsouzeno za trestný čin svědčící o jeho zvrhlé povaze,
  • vede trvale nezřízený život (propadlo alkoholu, drogám, gamblerství, nepečuje o své děti, nechodí do práce…),
  • je natolik zadlužené a jedná natolik marnotratně, že hrozí, že nezachová povinný díl dědictví svým potomkům; pokud ale dítě chcete vydědit z tohoto důvodu, musí jeho povinný díl dědictví připadnout jeho potomkům (dětem, případně vnoučatům, pokud děti už nežijí).

Aby bylo vydědění platné, musíte pořídit listinu o vydědění, ve které vysvětlíte důvod. Případně můžete prohlášení o vydědění zahrnout do závěti. Když zákonný důvod neuvedete, nebude sice vydědění automaticky neplatné, ale bude třeba zákonný důvod prokazovat – čímž přiděláte práci ostatním dědicům nebo vykonavateli závěti. Pokud se zákonný důvod pro vydědění neprokáže, bude mít dotyčné dítě nárok na povinný díl dědictví, který upravuje zákon.

Rozhodně se vyplatí důvody vydědění podrobněji rozepsat, aby například bylo patrné, že jste se s dítětem opravdu snažil opakovaně navázat kontakt, ale ono o něj nestálo.

Pokud Vás vyděděný potomek přežije, nedědí po Vás ani jeho potomci, pokud tedy vydědění výslovně neomezíte pouze na své dítě. V případě, že se vyděděný potomek nedožije Vaší smrti, jeho potomci po Vás dědí.

Listinu o vydědění si můžete sepsat buď celou vlastní rukou a vlastnoručně podepsat, případně nikoli vlastní rukou (například na počítači) a vlastnoručně podepsat za přítomnosti dvou svědků. A pak ji buď odevzdat do úschovy notáři, který ji zanese do Evidence právních jednání pro případ smrti, nebo nechat doma, uložit na libovolné místo či svěřit člověku, kterému důvěřujete. Výhodou úschovy u notáře je, že se po Vaší smrti listina jistě dohledá. Jinak se snadno může stát, že se o ní notář, který jednou bude projednávat Vaše dědictví, nikdy nedozví a Vaše poslední vůle vyjde naprázdno.

Nejvhodnějším způsobem je sepsat listinu o vydědění formou notářského zápisu přímo u notáře. Platně vydědit dítě je totiž po právní stránce celkem komplikované. Potomek může po Vaší smrti napadnout listinu o vydědění žalobou u soudu. Soudy v minulosti mnohokrát rozhodly ve prospěch vyděďovaného člověka, proto se vyplatí konzultovat konkrétní důvody vydědění a jejich formulaci s notářem.

Prohlášení o vydědění můžete v průběhu života kdykoli změnit nebo zrušit. Pokud chcete rozdělit majetek úplně podle svého, zůstává vždycky možnost darovat ho už za života.