„Vzniká mi nárok během rodičovské dovolené na proplacení řádné dovolené od zaměstnavatele?“

Jana, 30 let, březen 2016

Jana je nyní na rodičovské dovolené. Předcházející těhotenství měla rizikové a byla na nemocenské, než vstoupila na mateřskou a poté na rodičovskou dovolenou. Jana je stále v pracovním poměru. Jana by chtěli v brzké době i další dítě.

Otázka:

„Vzniká mi nárok během rodičovské dovolené na proplacení řádné dovolené od zaměstnavatele?

„Také by mě zajímalo, když během rodičovské dovolené znovu otěhotním, musím tuto skutečnost oznámit svému zaměstnavateli?“

„A ještě by mě zajímalo, když se nebudu moci po rodičovské dovolené vrátit do práce, jak mám podat výpověď?“

Odpověď:

Čerpání dovolené je upraveno v zákoně č. 262/2006 Sb., zákoník práce. Blíže je nárok na dovolenou upraven v § 212 odst. 1 tohoto zákona a říká: „Zaměstnanci, který za nepřetržitého trvání pracovního poměru k témuž zaměstnavateli konal u něho práci alespoň 60 dnů v kalendářním roce, přísluší dovolená za kalendářní rok, popřípadě její poměrná část, jestliže pracovní poměr netrval nepřetržitě po dobu celého kalendářního roku. Za odpracovaný se považuje den, v němž zaměstnanec odpracoval převážnou část své směny; části směn odpracované v různých dnech se nesčítají.“

Doba čerpání mateřské dovolené se pro účely nároku na dovolenou považuje za výkon práce. Za výkon práce se z hlediska nároku na dovolenou nepovažuje rodičovská dovolená.

Pokud zaměstnanec (žena) požádá svého zaměstnavatele o poskytnutí dovolené na zotavenou, aby ji navazovala hned po mateřské dovolené, je zaměstnavatel povinen žádosti vyhovět.

Dovolená, která se čerpá před nástupem na rodičovskou dovolenou nelze ze zákona krátit – nárok na její čerpání je pak v plném rozsahu.

Nástupem na mateřskou nebo rodičovskou dovolenou se dovolená přerušuje.

Rodičovská dovolená se může čerpat:

– jako celek (do 3 let věku dítěte),

– jako celek kratší než 3 roky,

– rok a potom prodlužovat podle potřeby,

– čerpat ji kombinovaně (např. rok rodičovskou dovolenou, potom ji přerušit a nastoupit do práce na rok a pak se zas vrátit na rodičovskou dovolenou).

Pokud by Vám vycházelo, že otěhotníte a máte se vracet po rodičovské dovolené s jedním dítětem do práce, můžete nastoupit do zaměstnání na dobu do nástupu na další mateřskou dovolenou. Můžete také požádat zaměstnavatele o neplacené pracovní volno, a nebo můžete nastoupit v případě rizikového těhotenství  na dočasnou pracovní neschopnost.

Je na Vašem uvážení, kdy zaměstnavateli oznámíte novou skutečnost, že jste těhotná. Většinou je v zájmu těhotných žen tuto skutečnost zaměstnavateli oznámit včas, aby tak zaměstnavatel mohl plnit platné předpisy o zaměstnávání těhotných žen, shánět si za Vás náhradu apod.

Zaměstnavatel je povinen poskytnout rodičovskou dovolenou max. do 3 let věku dítěte. Může nastat situace, kdy budete ale potřebovat být s dítětem ještě doma. Proto můžete po skončení této doby zaměstnavatele požádat o poskytnutí neplaceného volna. Zaměstnavatel Vám nemusí ale vyhovět.

V době neplaceného volna, když osobně, celodenně a řádně pečujete alespoň o jedno dítě mladší 7 let, tak Vám zdravotní pojištění platí stát. Je vhodné o tomto rozhodnutí informovat Vaší zdravotní pojišťovnu. Sociální pojištění se v této době neplaceného volna neplatí. Náhradní doba v důchodovém pojištění je však i doba péče o dítě do 4 let věku.

Pokud se se zaměstnavatelem na čerpání neplaceného volna nedomluvíte, jste povinna po 3 roku věku dítěte nastoupit do zaměstnání. V případě, že do práce nenastoupíte, může Vám dát zaměstnavatel výpověď.

Rodič může dát výpověď kdykoli z jakýchkoli důvodů.

Při výpovědích ze strany zaměstnavatele či zaměstnance je zákonná výpovědní doba 2 měsíce a začíná běžet počátkem prvního dne měsíce následujícího po doručení výpovědi.

Ukončení pracovního poměru může být i dohodou. Dohoda o rozvázání pracovního poměru musí být písemná.

Je vhodné tak 3 měsíce před skončením rodičovské dovolené začít komunikovat se zaměstnavatelem o nástupu do zaměstnání.

Pokud se vrátíte po rodičovské dovolené (i popřípadě po neplaceném volnu) nemá zaměstnavatel povinnost Vás zařadit na původní práci a pracoviště. Má jen obecnou povinnost přidělit Vám práci podle pracovní smlouvy. Zaměstnavatel Vás nemůže však nutit po návratu z mateřské či rodičovské dovolené ke změně pracovního poměru. Pokud zaměstnavatel nemá možnost Vám přidělit odpovídající práci dle pracovní smlouvy a nedohodnete se jinak, jedná se o tzv. jiné překážky na straně zaměstnavatele. V tomto případě pak zaměstnavatel je povinen Vám poskytnout náhradu mzdy nebo platu ve výši 100 % průměrného výdělku, až do skončení pracovního poměru.

Zajímavé odkazy naleznete i na www.aperio.cz.