„Co všechno bude spadat do společného jmění manželů, jakmile se s přítelem vezmeme?“

Kateřina, 25 let, září 2016

Kateřina se bude s přítelem brát. Předmanželská smlouva je drahá a tak ji zajímá, co všechno bude spadat do společného jmění manželů, jakmile se vezmou. Kateřina vlastní část domu po svém tatínkovi, kde žije také její matka a bratr s rodinou. Kateřina by byla nerada, kdyby tato část domu spadla do SJM. Stejně tak to má i její přítel, který také vlastní nemovitost.

Otázka:

„Zajímá mě, co všechno bude spadat do společného jmění manželů, jakmile se s přítelem vezmeme?“

Odpověď:

Společné jmění manželů vzniká uzavřením manželství a jeho zánikem taktéž zaniká. Zákonný režim společného jmění manželů (dále jen SJM) je upraven v § 709 a násl. zákon č. 89 /2012 Sb., občanský zákoník. Dle tohoto ustanovení je součástí společného jmění to, čeho nabyl jeden z manželů nebo čeho nabyli oba manželé společně za trvání manželství, s výjimkou toho, co

  1. a) slouží osobní potřebě jednoho z manželů – např. zubní kartáček, parfém, spodní prádlo apod.,
  2. b) nabyl darem, děděním nebo odkazem jen jeden z manželů, ledaže dárce při darování nebo zůstavitel v pořízení pro případ smrti projevil jiný úmysl – např. zůstavitel by projevil výslovné přání, aby daná věc patřila oběma manželům společně,
  3. c) nabyl jeden z manželů jako náhradu nemajetkové újmy na svých přirozených právech -jedná se o náhrady za bolestné, nemoci z povolání apod.,
  4. d) nabyl jeden z manželů právním jednáním vztahujícím se k jeho výlučnému vlastnictví – např. prodej vozidla, které patří výlučně jednomu z manželů,
  5. e) nabyl jeden z manželů náhradou za poškození, zničení nebo ztrátu svého výhradního majetku – např. pojišťovna zaplatí škodu na vozidle, které je ve výlučném vlastnictví jednoho z manželů.

Z výše uvedeného tedy vyplývá, že jestliže Vy i Váš přítel vlastníte nemovitosti, které jste zdědili či získali darem, jedná se o majetek, který nebude součástí SJM. Pokud byste však za dobu manželství vložila do manželova majetku nějaké finance v rámci rekonstrukcí či oprav, máte nárok na kompenzaci těchto výdajů. Samozřejmě to platí i naopak.

Nová právní úprava určuje, že součástí SJM je i zisk, který plyne z majetku, který náleží do vlastnictví pouze jednomu z manželů. Stejně tak budou do SJM spadat i dluhy vzniklé za trvání manželství. Výjimku představují

  1. a) dluhy vzniklé za trvání manželství a týkající se majetku, který náleží pouze jednomu z manželů,
  2. b) dluhy, které převzal jeden z manželů bez souhlasu druhého manžela, a nejedná se o obstarávání každodenních nebo běžných potřeb rodiny.

Rozsah SJM lze změnit a to buď smlouvou uzavřenou mezi manžely, která musí být sepsána u notáře, nebo rozhodnutím soudu. Manželé mají možnost SJM rozšířit nebo zúžit. Mohou se dohodnout, že předmětem SJM bude i věc, kterou pořídil ještě před uzavřením manželství jeden z nich. Častěji se lze ale setkat se zúžením společného jmění. Například nemovitost, kterou manželé společně koupili, se notářským zápisem stane majetkem pouze jednoho z nich.

Zúžení nebo i zrušení SJM s pomocí soudu lze dosáhnout i jednostranně. Soud může na návrh jednoho manžela SJM zrušit nebo zúžit jeho rozsah v případě, že pro to existuje závažný důvod. Důležitým důvodem k zúžení může být například skutečnost, že

  1. a) manželův věřitel požaduje zajištění své pohledávky v rozsahu přesahujícím hodnotu toho, co náleží výhradně tomuto manželu,
  2. b) manžel soustavně nebo opakovaně podstupuje nepřiměřená rizika
  3. c) manžela lze považovat za marnotratného.