„Zajímá mě, zda lze nějak smluvně ošetřit situaci, kdybych se s manželem rozvedla a už by byt byl můj a měla jsem na to půjčku, zda bych se s manželem musela nějak vyrovnávat?“

Irena, 33 let, listopad 2015:

Irena je vdaná a chtěli by v budoucnu s manželem bydlet v bytě, který má nyní její otec ve svém vlastnictví. Irena se domluvila se svoji sestrou, že pokud tento byt budou dědit po otci, tak její sestra se nechá ze svého podílu vyplatit a byt by byl jen Ireny. Irena si na vyplacení podílu sestry bude muset vzít hypotéku.

Otázka:

Zajímá mě, zda lze nějak smluvně ošetřit situaci, kdybych se s manželem rozvedla a už by byt byl můj a měla jsem na to půjčku, zda bych se s manželem musela nějak vyrovnávat?“

Odpověď:

V současné době manželské majetkové právo upravuje zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, část druhá – rodinné právo, hlava I., díl 4, oddíl 2.

To, co nabudete za doby trvání manželství, spadá do tzv. společného jmění manželů, s výjimkou majetku získaného dědictvím či darem. Pokud zdědíte nemovitost, budete jeho výlučným vlastníkem, tak tato nemovitost nespadá do tzv. společného jmění manželů. Společné jmění manželů vzniká v okamžiku uzavření manželství a zaniká zánikem manželství.

Manželé mají rovné povinnosti a rovná práva. Povinnosti a práva spojená se společným jměním nebo jeho součástmi náleží oběma manželům společně a nerozdílně. Bere se tedy za to, že manžel za doby trvání manželství může investovat do nemovitosti, ve které žijete a je pouze ve Vašem výlučném vlastnictví. Manžel by tedy mohl uplatňovat nějaké finanční vypořádání za to, že s Vámi společně a nerozdílně hospodařil ve Vaší společné domácnosti.

Pokud si vezmete hypotéku, smlouvu uzavřete na své jméno, za doby trvání manželství, tak tento závazek spadá do společného jmění manželů, i když je pouze na Vaše jméno. Stejně tak, pokud byste se rozhodla nemovitost pronajímat, peníze z pronájmu by spadaly do společného jmění manželů.

Za doby trvání manželství lze vypořádat Vaše společné jmění manželů tzv. zúžením společného jmění manželů. Zúžit společné jmění manželů znamená, že se dohodnete na tom, jaký majetek a závazky vzniklé v době trvání manželství, budou Vaše či Vašeho manžela.