„Mám nárok na zvýšení alimentů?“

 Jitka, 35 let, srpen 2015

Jitka má dvě děti a již osm let otec platí výživné ve stejné výši. Děti mezitím zestárly, chodí do zájmových kroužků a zvýšily se jejich náklady. S otcem není možné se domluvit na zvýšení výživného.

Otázka:

„Mám nárok na zvýšení alimentů?“

Odpověď:

Vyživovací povinnost rodičů vůči dětem upravuje § 910 -914 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Vzhledem k tomu, že od posledního určení výše výživného uplynulo více než osm let, je podání návrhu na zvýšení výživného důvodné, neboť za tu dobu se zvýšily potřeby obou dětí. Pokud se nemůžete s otcem dětí dohodnout na výši výživného, můžete podat návrh na změnu výše výživného na soud. Změny výživného se lze domáhat i zpětně, nejvýše však na dobu tří let přede dnem podání návrhu.

Návrh na úpravu poměrů nezletilých dětí se podává u okresního soudu, který o úpravě poměrů dětí rozhodoval naposled. Pokud nebylo o výživném rozhodnuto soudně (rodiče uzavřeli společně dohodu), podává se návrh podle trvalého pobytu dětí. Návrh podává jeden z rodičů a musí být podán ve čtyřech vyhotoveních. Za návrh se neplatí žádný poplatek. Návrh musí obsahovat přesné označení účastníků řízení, tedy obou rodičů a dětí – jméno a příjmení, datum narození, bydliště. Z návrhu musí být zřejmé jaké rozhodnutí má být vydáno a měly by v něm být vylíčeny nejdůležitější okolnosti. K návrhu by měly být připojeny důležité důkazy, v daném případě nejméně kopie posledního rozhodnutí o výživném a doklady o výdajích souvisejících s dětmi. Návrh musí být datován a podepsán.

V poradně Vám také můžeme poskytnout vzor návrhu na zvýšení výživného nezletilého dítěte. Tento vzor je zapotřebí upravit si dle Vaší konkrétní situace.

Další informace k výživnému si můžete přečíst na stránkách Veřejného ochránce práv na: http://www.ochrance.cz/stiznosti-na-urady/chcete-si-stezovat/zivotni-situace-problemy-a-jejich-reseni/vyzivovaci-povinnost-rodicu-k-detem-stanoveni-vyzivneho/ nebo http://www.ochrance.cz/stiznosti-na-urady/chcete-si-stezovat/zivotni-situace-problemy-a-jejich-reseni/vyzivne-placeni-a-vymahani/.