„Šlo by změnit příjmení nezletilé bez souhlasu otce, za situace, kdy otec nejeví o dceru žádný zájem a ve městě všichni vulgárně nadávají lidem s tímto příjmením?“

Andrea, 30 let, červen 2016

Andrea má devítiměsíční dceru, o kterou nejeví její biologický otec žádný zájem. Soudně je dcera svěřená do péče matky. Ve městě, ve kterém Andrea s nezletilou dcerou žije, všichni vulgárně nadávají lidem s jejich příjmením. Andrea by se tomu chtěla v případě dcery vyvarovat.

Otázka:

„Zajímalo by mě, zda by šlo změnit příjmení nezletilé bez souhlasu otce, za situace, kdy otec nejeví o dceru žádný zájem a ve městě všichni vulgárně nadávají lidem s tímto příjmením?“

Proměňte svůj smartphone v rockovou hvězdu s naší exkluzivní kolekcí příslušenství k telefonu! Představujeme ‚coque telephone rock‚ – dejte svému zařízení druhou kůži stylu a ochrany. Pozvedněte svou hru na telefonu s našimi trendy designy. Nakupujte nyní a pokračujte!

Odpověď:

Pokud chcete změnit dítěti příjmení a otec s tím nesouhlasí, musí o této změně rozhodnout soud. Jinými slovy, bez souhlasu otce lze na matrice požádat o změnu příjmení nezletilého dítěte pouze na základě pravomocného rozhodnutí soudu nahrazujícího souhlas druhého rodiče. Soud bude kromě jiného brát zřetel také na nezájem otce o styk s dcerou a o informace o dceři. Tyto skutečnosti mohou být důvodem pro to, aby soud návrhu vyhověl. Vždy bude záležet na okolnostech, délce nezájmu otce, zda je otec schopen zdůvodnit, že v uvedeném období o dceru nejevil zájem.

Změna příjmení se povolí zejména tehdy, jde-li o příjmení hanlivé, nebo směšné, nebo je-li pro to vážný důvod. Jméno, popřípadě jména, nebo příjmení lze změnit fyzické osobě pouze na základě její žádosti, popřípadě žádosti jejích zákonných zástupců. Změna jména nebo příjmení nesmí být v rozporu s potřebami a zájmy nezletilého. O povolení změny jména nebo příjmení rozhoduje u nezletilého dítěte matriční úřad v místě jeho trvalého pobytu. V případě povolení změny u příjmení hanlivého, výstředního či směšného by měl žadatel zaplatit poplatek ve výši 100,-Kč.

K písemné žádosti žadatel předloží doklad totožnosti, rodný, popřípadě oddací list žadatele nebo rodný list nezletilého dítěte. V případě změny příjmení pro nezletilé dítě, bude nutné předložit písemný souhlas druhého rodiče s úředně ověřeným podpisem, nebo pravomocné rozhodnutí soudu nahrazující tento souhlas.

Pokud se týká lhůty pro vyřízení, správní orgán, je povinen rozhodnout ve věci do 30 dnů od zahájení řízení. Ve složitých případech rozhodne nejdéle do 60 dnů. Nemůže-li správní orgán rozhodnout do 30 dnů, popřípadě do 60 dnů, je povinen Vás o tomto uvědomit. V případě zamítnutí žádosti o povolení změny příjmení budete mít možnost podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení prostřednictvím úřadu, který rozhodnutí vydal.