Fond Vysočiny Kraje Vysočina

Projekt „Pomoc seniorům a sociálně vyloučeným v okrese Třebíč“

Projekt „Pomoc seniorům a sociálně vyloučeným v okrese Třebíč“ je realizován v rámci grantového programu Prevence kriminality 2015 Fondu Vysočiny Kraje Vysočina.
Doba realizace projektu: prosinec 2015 – listopad 2016
Stručný popis projektu: Projekt se zaměřuje na zlepšení situace obětí trestních činů, podporuje a pomáhá při řešení obtíží souvisejících s neschopností splácet dluhy, pomáhá se sepsáním návrhu na oddlužení a klade důraz na prevenci – posilování finanční gramotnosti, motivace k řešení dluhové problematiky.

Specifické cíle projektu:
1) Zajistit poskytování bezplatného ambulantního a terénního poradenství.
2) Vytvoření sady informačních materiálů a propagace projektu – materiál k problematice předlužování obyvatel. Cílem všech těchto materiálů je co nejvíce zvýšit informovanost o službě.
3) Přednášková činnost v domovech s pečovatelskou službou a dalších sociálních službách v okrese Třebíč – zvýšit informovanost veřejnosti (i odborné veřejnosti) o rizicích života na dluh a možnostech řešení situace (např. oddlužení), prevence rizikového chování.

Cílem je vedle podpory a pomoci při řešení obtíží souvisejících s neschopností splácet stávající dluhy, také důraz na preventivní stránku. A to posilování finanční gramotnosti občanů, zejména seniorů žijících v domech s pečovatelskou službou, osaměle žijících seniorů a podpora jejich zodpovědného přístupu při zvažování nejen první půjčky, ale i případných půjček následujících. Také řešení rodinných situací s půjčováním peněz příbuzným. Tento dílčí cíl projektu by měl být zaměřen na primární prevenci a to formou osvěty na zvýšení finanční gramotnosti. Sekundární a terciální prevence by byla zaměřena na tzv. dluhovou spirálu – zjišťování dluhů, komunikace s věřiteli, komunikace s exekutory, postup exekutorů, splátkové kalendáře a ručení známým či příbuzným, půjčování peněz.